دوره آموزش استاندارد مدیریت طرح

سازمان ها اغلب درگیر پیاده سازی چندین پروژه به صورت همزمان یا مرتبط به هم هستند، مدیریت طرح باعث ایجاد منافع و مزایایی برای سازمان می شود که از مدیریت تک تک پروژه ها به دست نخواهد آمد. مدیریت طرح، مدیریت هماهنگ پروژه ها برای دستیابی منافع بیشتر برای سازمان است. دوره آموزشی استاندارد مدیریت طرح برای آشنایی مدیران سازمان ها، مدیران پروژه و دست اندرکاران پروژه با الزامات و فرایندهای آخرین ویرایش استاندارد مدیریت طرح که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین شده است.

در صورتیکه در خصوص دوره آموزش استاندارد مدیریت طرح سوالی دارید، می توانید با شماره 28428438-021 در تماس باشید.